Today is May 12, 2021 /

19 Shema & V’ahavtah

“19 Shema & V’ahavtah”.