Today is May 25, 2022 /

19 Shema & V’ahavtah

“19 Shema & V’ahavtah”.